Header image  
1071 BUDAPEST, Damjanich utca 11-15.  
line decor
  
line decor
 
 
 
 
 
 
 
Magunkról
 


 Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban Társaság)

Társaságot az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügylet (továbbiakban Alapító) alapította.

Alapító okirat kelte                 1997. február 28.
Alapító a társaságot határozatlan időre alapította.

Társaság

 

Alapításkor

Jelenleg

neve

Hitelintézeti Felszámoló Közhasznú Társaság

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

rövid neve

Hitelintézeti Felszámoló Kht

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft

címe

1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.

1071 Budapest, Damjanich. u. 11-15

vállalkozási forma

közhasznú társaság

nonprofit korlátolt felelősségű társaság

törzstőke*

2.500.000,-Ft

50.000.000,-Ft

tevékenységi köre

-TEÁOR 7412 számviteli, adószakértői és könyvvizsgálói tevékenység
-TEÁOR 7414 üzletviteli tanácsadás

TEÁOR ’08 szerint: 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (közhasznú tevékenység)

*az Alapító a teljes összeget pénzeszközként bocsátotta a társaság rendelkezésére
 
Az alapításkor a társaság közhasznú tevékenysége a hitelintézetekről, és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 177. §-ában (továbbiakban Hpt.) meghatározott hitelintézetek felszámolása volt.

Jelenleg a társaság az alábbi, jogszabályban meghatározott tevékenységeket látja el:

a.) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. tv. ( a továbbiakban: MNB törvény) V. fejezete 39§ (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szervezetek felszámolását, végelszámolását, továbbá kockázati tőkealap megszüntetését,

b.) az MNB törvény 79§-a szerinti kirendelt felügyeleti biztosi tevékenységet.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. módosításáról itt olvashat részletesen. >>>

A Kormány 149/2011. (VIII.10.) Korm. rendelete
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról

<részletek>

A Kormány 150/2011. (VIII.10.) Korm. rendelete
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítás eljárás szabályairól

<részletek>

A Kormány 151/2011. (VIII.10.) Korm. rendelete
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában közreműködő állami felszámoló kijelöléséről

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX törvény 84/A. par. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. par. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. par. A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként a Hitelintézeti Felszámoló nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.
2. par. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet csőd és felszámolási eljárásával
kapcsolatban:


A 341/2012. (XII. 5.) Kormányrendelet alapján a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, rendkívüli vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként a Korm. rendelet hatálybalépését követően a bíróságok a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jelölik ki.
A fentiek alapján a stratégiailag kiemelt jelentőségű társaságokkal kapcsolatos felszámolói feladatokat 2012. 12.06-tól nem a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft. látja el.
A folyamatban lévő eljárások 2013.január 31-ig átadásra kerülnek a kijelölt új felszámoló szervezet részére.
A törvény által kijelölt új felszámoló szervezet:
A Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek elérhetőségei:
Levelezési címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Társaság tulajdonosa a Magyar Állam, nevében eljáró különböző személyek voltak. Jelenleg a Magyar Állam nevében a tulajdonosi (tagsági) jogok gyakorlására az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv 29.§ (3) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56, továbbiakban MNV Zrt.) jogosult.

Az MNV Zrt. a társasági részesedés hasznosításának átengedéséről szóló, 2008. május 20-napján létrejött megállapodás útján a tulajdonosi (tagsági) jogok gyakorlását a Pénzügy Szervezetek Állami Felügyelete (törzskönyvi nyilvántartási szám: 329871, Székhely: 1013. Budapest, Krisztina krt. 39, továbbiakban PSZÁF) mint vagyonkezelő részére átengedte.

Társaság neve és társasági formája 2009. május 25. napján változott. Ettől az időponttól a társasági forma nonprofit korlátolt felelősségű társaság-ra, a neve Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság-ra változott (Fővárosi Törvényszék- Korábban Fővárosi Cégbíróság - Cg. 01-09-920128/4. sz. végzése alapján).

Ezen időpontban a Társaság korábbi tevékenységeit töröltük. A cégjegyzék hatályos adatai szerint a cég fő tevékenysége: (TEÁOR' 08 KSH nomenklatúra szerint 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői megjelölésű tevékenység, melyet közhasznú tevékenységként gyakorolja).

Társaság könyvvizsgálója MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság ( Cg: 01-09-681313, Székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20 3.em I/a.), melynek részéről a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős dr. Sugár Dezső, ügyvezető (An: Seres Mária, l:1125 Budapest, Diós árok 56), helyettes könyvvizsgáló Kéri Anna ügyvezető ( An: Brenner Anna l:1125 Budapest, Diós árok 56.) A könyvvizsgálói megbízatás 2011. szeptember hó 1 napjától, 2016. május hó 31. napjáig szól.

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás a jelenlegi vezetőkről [pdf]

Adatszolgáltatás a Felügyelő Bizottság tagjairól [pdf]

„A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Tv. rendelkezései értelmében az alábbiakat tesszük közzé:” [pdf]